Admiral Markets AS juhtimine

Finantstulemuste kokkuvõte

Kasumiaruanne

6 kuud 2023

2022

6 kuud 2022

2021

2020

2019

2018

Kauplemistegevuse netotulu, mln EUR

20.5

44.3

32.3

20.5

47.1

23.2

24.2

Tegevuskulud, mln EUR

21.3

10

22.3

26.2

19.2

15.2

EBITDA, mln EUR

-3.1

25.9

24.3

1

21.6

5.8

10.1

Puhaskasum, mln EUR

-3.9

24.8

23.3

0.9

20.3

4.6

9.5

EBITDA marginaal

-14%

59%

75%

5%

46%

25%

42%

Puhaskasumi marginaal

-19%

56%

72%

4%

43%

20%

39%

Kulude-tulude suhe

47%

48%

31%

109%

56%

83%

63%

Ärimahud

30.06.2023

31.12.2022

30.06.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

Nõuded krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, mln EUR

31.1

33.4

23.2

23

40.9

26.5

22.2

Võlakirjad, mln EUR

5

5.5

3.8

7.6

8.7

9.3

10.8

Omakapital, mln EUR

74.2

80.7

79.1

55.9

57.7

38.8

35.6

Bilansimaht, mln EUR

80.4

90.0

96.9

63.1

71.4

47.2

39.4

Juhatus

team photo

Liitus Admiral Markets`iga aastal 2014. Omab Tallinna Tehnika Ülikooli bakalaurusekraadi majandusteaduses ja magistrikraadi ärirahanduses. Läbis kursused ärijuhtimises Saksamaa ülikoolis Lepizig Graduate School of Management (HHL). Enam kui 10-aastane töökogemus finantsnõustamises, panganduses ja varahalduses. Varasemalt töötanud ettevõtetes Swedbank AS, Versobank, Ernst & Young ning Eesti Pank.

Sergei Bogatenkov
Juhatuse esimees

team photo

Andrey Koks liitus Admiral Markets'iga aastal 2020. Omab Eesti Ettevõtluskõrgkoolis bakalaureusekraadi infokommunikatsioonitehnoloogia alal. Enam kui 19 -aastane IT -alane kogemus, sealhulgas 6 aastat IT -juhtivatel kohtadel. Varasemalt töötanud erinevatel ametikohtadel Symantecis ja Kuehne+Nagelis.

Andrey Koks
Juhatuse liige

Nõukogu

team photo

On seotud olnud mitmete äriliste projektidega, sealhulgas internetiteenuste osutamisega. Asutas 2001. aastal Admiral Markets`i. Omandas 2006. aastal magistrikraadi ja 2015. aastal Swiss Business School doktorikraadi ärijuhtimises.

Alexander Tsikhilov
Nõukogu esimees

team photo

Liitus Admiral Markets`iga aastal 2004 kui koostööpartner (IB). Omandas teaduskraadi Sankt-Peterburgi ülikoolis ITMO University. On aastast 2011 Admiral Markets Group AS nõukogu esimees.

Anatolie Mihalcenco
Nõukogu esimees

team photo

Omab finantsvaldkonnas töötamise kogemust alates aastast 1999 ning omab varasemat juhtimiskogemust kauplemisteenust osutavas ettevõttes. Liitus Admiral Markets`iga peale Venemaal asuva börsiettevõtte ülevõtmist. On kujundanud Admiral Markets`i tegevusala nii Hispaanias kui ka Ladina-Ameerikas. Hetkel vastutab piirkondliku struktuuri järelvalve, ettevõtte tegevuse põhinäitajate (KPI`s) ja muu kriitilist tähtsust omava meetrika eest.

Anton Tikhomirov
Nõukogu liige

team photo

Tal on Estonian Business School BA kraad ning hetkel omandab Executive Global MBA IE Ülikoolis (Madrid, Hispaania). Koos Alexander Tsikhiloviga asutas Eestis Admiral Markets`i peakontori. Tulenevalt finantstehnoloogilistest teadmistest omab olulist rolli ettevõtte tehnoloogia arendamises ning tegeleb innovatsiooni ja ettevõtte talentide arenguga.

Dmitri Lauš
Nõukogu liige

Audiitor

27. oktoobril 2019. a. otsustas Admiral Markets Group AS valida ettevõtte 2019. majandusaasta audiitoriks audiitorettevõte AS PricewaterhouseCoopers. Kuna PWC on maailma üks juhtivamatest oma valdkonna ettevõtetest, oli audiitorteenuse valikul peamiseks argumendiks just nende rahvusvaheline kogemus ja valdkonna pikaajaline tundmine. Ühtlasi seob meid nendega edukas varasem koostöö ja hindame väga nende professionaalset tiimi.

pwc logo

Komiteed

Krediidikomitee

Krediidikomiteesse kuuluvad Anatolii Mikhalchenko, Anton Tikhomirov ja Sergei Bogatenkov.

Krediidikomitee ülesanne on:

• hindab Admiral Markets AS-i konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete poolt klientidele investeerimisteenuste kasutamisega seoses pakutava võimenduse (krediidi) vastavust kohalduvatele õigusaktidele ja Admiral Markets AS-i riskijuhtimise põhimõtetele,

• töötab välja ja teeb juhatusele ettepaneku kehtestada klientidele pakutava krediidi piirmäärad ning

• hindab vähemalt üks kord aastas ja iga kord, kui muutuvad kohalduvad õigusaktid, krediidi piirmäärade rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepaneku krediidi piirmäärade ajakohastamiseks ning valmistab ette vastava otsuse projekti.

Tasustamiskomitee

Tasustamiskomiteesse kuuluvad Anatolii Mikhalchenko ja Anton Tikhomirov.

Töötasukomitee ülesanne on:

• hindab tasustamise põhimõtete (mh preemiasüsteemi) rakendamist Admiral Markets AS-is ning sellega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes,

• hindab tasustamisega seotud otsuste mõju riskijuhtimise ja usaldatavusnõuete kohta sätestatud nõuete täitmisele ning

• teostab järelevalvet Admiral Markets AS-i ning sellega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhatuse liikmete ja töötajate tasustamise (mh premeerimise) üle, hindab vähemalt üks kord aastas tasustamise põhimõtete rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepaneku tasustamise põhimõtete ajakohastamiseks ning valmistab vastavalt nõukogule (juhatuse liikmete tasustamise osas) ja juhatuse esimehele (töötajate tasustamise osas) ette tasustamisalased otsuse projektid.

Riskijuhtimis- ja auditikomitee

Riski- ja auditikomiteesse kuuluvad Anatolii Mikhalchenko, Anton Tikhomirov ja Olga Senjuškina.

Riskijuhtimis- ja auditikomitee ülesanded:

• hinnata riskijuhtimise põhimõtete rakendamist Admiral Markets AS-is ja sellega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvates ettevõtetes, lähtudes Admiral Markets AS-i riskijuhtimise põhimõtetest ja kohalduvatest õigusaktidest.

• ootamatute sündmuste toimumisel, mis võivad omada olulist mõju Admiral Markets AS-i ja/või sellega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvale ettevõttele, tagada tegevuse järjepidevuse tagamise korra rakendamine ning vajadusel töötada kiiresti välja detailsem või täiendav tegevuskava, et hoida ära või vähemalt minimiseerida negatiivset mõju Admiral Markets AS-i ja sellega samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele.

• hinnata vähemalt üks kord aastas riskijuhtimise ja tegevuse järjepidevuse tagamise põhimõtete rakendamist ja teeb vajaduse korral ettepanekuid nende põhimõtete ajakohastamiseks ning valmistab vajadusel ette muudatusettepanekud.

• anda nõukogule nõu raamatupidamise, audiitorkontrolli ja sisekontrolli järelevalve teostamise ning eelarve koostamise valdkonnas, samuti tegevuse seaduslikkuse osas.

• jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist ulatuses, mis on vajalik vahearuannete ning aastaaruande koostamiseks, riskijuhtimise ja sisekontrolli tõhusust, raamatupidamise aastaaruande või konsolideeritud aruande audiitorkontrolli protsessi ning audiitorettevõtja ja seda seaduse alusel esindava vandeaudiitori sõltumatust ja tegevuse vastavust audiitortegevuse seaduse nõuetele.

• teha nõukogule ettepanekud ja anda soovitusi audiitorettevõtja nimetamiseks või tagasikutsumiseks, siseaudiitori nimetamiseks või tagasikutsumiseks, probleemide ja ebatõhususe vältimiseks või kõrvaldamiseks organisatsioonis ning vastavuseks õigusaktidele ja kutsetegevuse heale tavale

Nominatsioonikomitee

Nominatsioonikomiteesse kuuluvad Anatolii Mikhalchenko ja Anton Tikhomirov.

Ametisse nimetamise komitee ülesanne on:

• esitab Admiral Markets AS-i või sellega samasse konsolideerimisgruppi kuuluva ettevõtte vastavale juhtimisorganile ettepanekud madalama astme juhtimisorgani liikmete määramiseks.

Admiral Markets AS Põhikiri

Vaata artikleid